ข้อมูลอาคาร/สถานที่

โรงเรียนมีอาคารทั้งสิ้น  7   หลัง แบ่งออกเป็น

อาคารเรียน 2 หลัง ได้แก่ อาคารเรียนแบบ  สปช. 105/26  จำนวน  2  หลัง

 

 

 

อาคารประกอบ  5  หลัง  ประกอบด้วย  อาคารอเนกประสงค์แบบ  สปช 203/26 จำนวน 1  หลัง  อาคารอเนกประสงค์แบบคิดเอง  จำนวน  1  หลัง  โรงฝึกงานอาชีพ  1  หลัง  ส้วม   2  หลัง  และมีสนามฟุตบอล   1  สนาม  สนามวอลเลย์บอล  1  สนาม  สนามเด็กเล่น  1  สนาม

อาคารอเนกประสงค์แบบ  สปช 203/26 จำนวน 1  หลัง

โรงฝึกงานอาชีพ  1  หลัง


Advertisements