ประวัติ

โรงเรียนวัดหนองอ้อ(คงคสุวรรณราษฎร์นุเคราะห์)  ตั้งอยู่ในบริเวณวัดหนองอ้อ  หมู่ที่ 3  ตำบลบ้านสิงห์   อำเภอโพธาราม   จังหวัดราชบุรี  เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลบ้านสิงห์ 2  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  6  มิถุนายน พ.ศ. 2477  ใช้ศาลาการเปรียญวัดหนองอ้อเป็นสถานที่เรียน  โต๊ะ  เก้าอี้ยังไม่มีต้องใช้ไม้กระดานแผ่นยาว ๆ วางบนอิฐแดงเป็นเก้าอี้เรียน  มีครู  2  คน  คือ นายวิรุฬ  เกรอต เป็นครูใหญ่  นายทองม้วน  อ่อนดี  เป็นครูประจำชั้น  มีนักเรียนทั้งสิ้น  115  คน  ชาย  63  คน  หญิง 52  คน  เปิดเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  และเปิดชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ในปีพ.ศ.2478  เปิดเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  และเปิดเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โดยนายวิรุฬ  เกรอต  ย้ายไปเป็นครูใหญ่โรงเรียนวัดจอมปราสาท  ต. คลองข่อย  อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  และนายสุมาศ  ฉัตรโพธิ์ทอง  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม  ตำบลหนองโพ  อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  มาแทน

พ.ศ.  2491  คณะกรรมการศึกษา  มีพระครูเอียน  คงคสุวณโณ  เจ้าอาวาสวัดหนองอ้อ  เป็นประธานได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนแบบ  ค. ของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน  1  หลัง เป็นตึก  2  ชั้น  8  ห้องเรียน  กว้าง  9  เมตร  ยาว  32  เมตร  สร้างเสร็จเมื่อ  พ.ศ. 2496  ทำพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน  โรงเรียนวัดหนองอ้อ (คงคสุวรรณราษฎร์นุเคราะห์ ) เมื่อวันที่  26 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2496  มีนายแม้น  อรจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธี

พ.ศ.  2509  นายสุมาศ  ฉัตรโพธิ์ทอง ครูใหญ่

พ.ศ.  2512  ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  เมื่อวันที่ 15  พฤษภาคม  พ.ศ. 2512

พ.ศ.  2513  ได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงานตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

พ.ศ.  2515  สร้างถังเก็บน้ำฝน  แบบ  ฝ. 33  จำนวน  1  ชุด  3 ถัง

พ.ศ. 2521  ชนะเลิศลำดับที่  1  โรงเรียนดีเด่นระดับจังหวัดขนาดกลาง ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ  1  ฉบับ  พร้อมเงินรางวัลจำนวน  6,000  บาท 

พ.ศ.  2523  กลุ่มโรงเรียนบ้านสิงห์ ซึ่งใช้โรงเรียนวัดหนองอ้อ(คงคสุวรรณราษฎร์นุเคราะห์)เป็นที่ตั้ง ได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 ได้รับใบประกาศเกียติคุณ  พร้อมเงินรางวัล  จำนวน  12,000  บาท 

พ.ศ.  2530  นายสุเทพ  จตุปาริสุทธิศีล มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

พ.ศ. 2533  นายธนิต  กระจ่างแจ่ม  มาดำรงตำแหน่งแทน  และสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.105 / 29  จำนวน 1  หลัง  4  ห้องเรียน  เป็นแบบ  2  ชั้นใต้ถุนโล่ง  และอาคารแบบ  สปช.  203/26  จำนวน  1  หลัง  ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก คณะกรรมการการศึกษา  เจ้าอาวาสวัดหนองอ้อ  ประชาชนบริจาคเงินสมทบเพิ่มเติมจำนวน  400,000  บาท  เพื่อการก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์การเรียน

พ.ศ.  2535  คณะกรรมการการศึกษาและประชาชน  ร่วมกันบริจาค  จำนวน  60,000  บาท  สร้างถังน้ำฝน  แบบ ฝ 33  จำนวน  1  ชุด

พ.ศ.  2536  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช. 105/26  จำวน  1  หลัง  6  ห้องเรียน  ทดแทนอาคารเรียนแบบ  ค.

พ.ศ.  2537  ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างถังน้ำฝนซีเมนต์  แบบ ฝ.30 พิเศษ  จำนวน  1 ชุด  4  ถัง

พ.ศ.  2540  ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษาและวิทยาศาสตร์พร้อมครุภัณฑ์  อีกทั้งทาสีอาคารเรียนทั้ง  2  หลัง

พ.ศ.  2541  ขออนุญาตรื้อาคารเรียนแบบ ค. และอาคารสร้างเอง รวม  2  หลัง นอกจากนี้ทางเจ้าอาวาสวัดหนองอ้อ  คณะครู  ประชาชน  ได้บริจาคเงินสร้างรั้วคอนกรีตและป้ายชื่อโรงเรียน  และสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อทดแทนอาคารอเนกประสงค์แบบองค์การ

พ.ศ.  2543  นายชัยวัฒน์  คำยอด มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทนและได้ดำเนินการปรับปรุงสนามเด็กเล่น

พ.ศ.  2544  นายชัยวัฒน์  คำยอด  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดหนองอ้อและคณะครูได้ร่วมกันต่อเติมกันสาดอาคารเรียน  2  หลัง สร้างโครงเหล็กหลังคากันแดดเชื่อมต่อระหว่างอาคารเรียน 1  กับอาคารอเนกประสงค์

พ.ศ.  2545  นายชัยวัฒน์ คำยอด  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดหนองอ้อ พร้อมด้วยประชาชนได้ร่วมกันปรับปรุงสนามฟุตบอลหน้าโรงเรียน  เป็นเงินจำนวน  150,000  บาท

พ.ศ.  2546  นายชัยวัฒน์  คำยอด  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดหนองอ้อ  คณะครูและชุมชนได้ร่วมกันปรับปรุงสวนหย่อมหน้าอาคารเรียนพร้อมเทคอนกรีตรอบสวนหย่อมตามแนวถนน และสร้างรั้วเหล็กพร้อมประตูรอบอาคารอเนกประสงค์

พ.ศ.  2547  นายชัยวัฒน์  คำยอด  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองอ้อได้ประสานงานกับ  ร้อยโทประสงค์  เพ็ญประภากร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ ของบสนับสนุนงบประมาณมาสร้างสถานที่แปรงฟัน/สถานที่ล้างจานสำหรับนักเรียน

พ.ศ.  2548  นายชัยวัฒน์  คำยอด  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองอ้อได้ของบสนับสนุนจากท่านกำนันสยาม มุกดาเพื่อปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ และนายกำธร  ปูรณวัฒนกุล  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองอ้อ

พ.ศ.  2549  นายกำธร  ปูรณวัฒนกุล   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองอ้อ คณะครู  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และชุมชนได้ร่วมกันบริจาคเงินสร้างรั้วคอนกรีตความยาว  170  เมตร  ถนนหน้าโรงเรียน และนายเฉลิมพล   ชาวเกาะ  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองอ้อ

พ.ศ.  2551 นายสมนึก  พูนสิน  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองอ้อ

พ.ศ.  2552  นายสมนึก  พูนสิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ประสานงานกับกองทุนรอบโรงไฟฟ้าเพื่อของบประมาณในการปรับปรุงห้องส้วมเพื่อปูพื้นและผนังกระเบื้อง

พ.ศ.  2553  นายสมนึก  พูนสิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ประสานงานกับกองทุนพัฒนาชุมชนเขตรอบโรงไฟฟ้าราฃบุรีเพื่อของบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน  10  เครื่อง  พร้อมเครื่องฉาย Projector พร้อมจอ  1  เครื่อง

พ.ศ.  2553  นายอำพร  เตียงเกตุ  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวัดหนองอ้อ  และนายชิษนุพงษ์  ปานอำพัน ได้ประงานสานกับกองทุนพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเพื่อของบประมาณในการปรับปรุงห้องประชุม

พ.ศ.  2553  นายอำพร  เตียงเกตุ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวัดหนองอ้อ     และนายชิษนุพงษ์  ปานอำพัน ได้ร่วมกันประสานงานกับท่านกำนัน   ประมวล  ลิ่มกำปั่นทอง   กำนันตำบลบ้านสิงเพื่อของบประมาณในการทาสีอาคารเรียน  อาคารอเนกประสงค์และรั้วคอนกรีต

Advertisements