แหล่งเรียนรู้

แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน

โรงเรียนได้จัดแหล่งเรียนรู้ภายในจำนวน   9  ห้อง ได้แก่  ห้องสมุด  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    ห้องประชุม    ห้องพยาบาล  ห้องดนตรี  และสวนหย่อมภายในโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน  ได้แก่   วัดหนองอ้อ   ศูนย์อนามัยตำบลบ้านสิงห์     องค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลตำบลบ้านสิงห์  แหล่งผลิตตุ๊กตา   แหล่งผลิตเต้าเจี้ยว    ฟาร์มวัวนม    บ่อเลี้ยงปลา   ตลาดนัดเพื่อการเกษตรบ้านสิงห์(ตลาดนัดคลองหมาเน่า)   สวนกล้วยไม้     และโรงไฟฟ้าราชบุรี

แหล่งผลิตตุ๊กตา

สหกรณ์โคนมหนองโพ

Advertisements