โครงการ

การบริหารงานวิชาการ  

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ

โครงการส่งเสริมกระบวนการคิดสู่ห้องเรียน

โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

โครงการอาชีพที่หนูชอบ

โครงการรักสุขภาพ

โครงการส่งเสริมลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์และกีฬา

โครงการส่งเสริมความสามารถผู้เรียนอย่างหลากหลาย

โครงการ เรียนรู้สิ่งรอบข้างสู่โลกกว้าง

โครงการหนูทำได้ ไม่อายใคร

โครงการส่งเสริมทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย

โครงการลับสมองลองทำ นำความรู้สู่ตนเอง

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

การบริหารงานบุคคล  

โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพครู

โครงการพัฒนาบุคลกรในสถานศึกษา

โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารในการบริหารจัดการศึกษา

การบริหารทั่วไป  

โครงการคุณธรรมชั้นนำส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม ที่พึงประสงค์ของนักเรียน

โครงการพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานโรงเรียน

โครงการการจัดสภาพแวดล้อมและบริการสู่การเรียนรู้

โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนและชุมชน

โครงการโยงใยสัมพันธ์ร่วมกันพัฒนาการศึกษา   

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการศึกษา

Advertisements