วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ ( VISION )

นักเรียนเป็นผู้มีความรู้ด้านวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม   สามารถใช้เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง  มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์   ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีไทย  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ  ( MISSION )

1.   จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับแนวปฏิรูปการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

2.   จัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.   จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีภายในและภายนอกเป็นสื่อในการแสวงหาความรู้

4.   จัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย

วัตถุประสงค์ ( OBJECTIVES )

1. นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านวิชาการเต็มตามศักยภาพนักเรียนได้รับความรู้จากเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ๆเหมาะสมกับวัย

2. นักเรียนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ตามคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์

3. นักเรียนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย

Advertisements